آقای jafar rajabloo

jafar rajabloo

Researcher ID: (472525)

18
7
5
4
7

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

Books

 • کتاب مدیریت تحلیل اطلاعات (انتشارات امین) - 1402 - Persian
 • کتاب "هنر تحریمها نگاهی از درون میدان"(تلخیص )-مهر 1399 (مرکزمطالعات راهبردی) - 1399 - Persian
 • کتاب نظریه های بنیانی در سرمایه انسانی با نگرشی بر علوم اجتماعی و علوم مدیریت (انتشارات جامعه پژوهان) - 1398 - Persian
 • کتاب درآمدی بر مبانی ارتباطات انسانی (انتشارات نیلبرگ) - -1394 - Persian

Workshops

 • دوره تربیت مدرس درس نظریه پردازی - دبیرخانه فرادستگاهی نظریه پردازی (1400)
 • کارگاه پایش وارزیابی اسناد راهبردی - مرکز مطالعات راهبردی (1396)
 • کارگاه آموزشی تحلیل اسناد راهبردی - مرکز مطالعات راهبردی (1396)
 • کارگاه فرهنگی اجتماعی آینده پژوهی - معاونت اموزش وتربیت (1394)
 • کارگاه اموزشی مدیریت اجرایی - انجمن مدیریت اجرایی ایران (1391)
 • کارگاه اموزشی کاربردGIS دربرنامه ریزی اقتصادی،اجتماعی و شهری - دانشگاه شهید بهشتی (1390)
 • کارگاه اموزشی مدیریت استراتژیک - وزارت علوم (1390)