خانم دکتر Fatemeh Kazeminasab

Dr. Fatemeh Kazeminasab

استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (484003)

8
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers