آقای دکتر Mohammadjavad Poorvaghar

Dr. Mohammadjavad Poorvaghar

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446377)

8
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers