آقای دکتر Farshid Ghorbani

Dr. Farshid Ghorbani

دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (495262)

27
16
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers