آقای دکتر Hossein Mahjub

Dr. Hossein Mahjub

استاد گروه آمار زیستی و اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180263)

24
33
2
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers