آقای دکتر پرویز شکاری

دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (497907)

36
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers