آقای دکتر Heibatolah Sadeghi

Dr. Heibatolah Sadeghi

دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (501426)

20
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers