آقای دکتر Javad Zahiri

Dr. Javad Zahiri

عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (5106)

59
24
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers