آقای مهندس Ali Bashtani

Engineer Ali Bashtani

دانش آموخته کارشناسی ارشد

Researcher ID: (64676)

7
1
6
2

Books

  • کتاب طراحي پل هاي کامپوزيتي فولادي-بتني با يروکدها جلد اول (انتشارات جهاد دانشگاهي) - 1401 - Persian
  • کتاب طراحي پل هاي کامپوزيتي فولادي-بتني با يروکدها جلد دوم (انتشارات جهاد دانشگاهي) - 1401 - Persian
  • کتاب ماشين آلات عمراني (جلد اول) (انتشارات جهاد دانشگاهي) - 1401 - Persian
  • کتاب ماشين آلات عمراني (جلد دوم) (انتشارات جهاد دانشگاهي) - 1401 - Persian
  • کتاب مديريت و روش هاي اجرايي پروژه هاي عمراني (جلد اول) (انتشارات جهاد دانشگاهي) - 1401 - Persian
  • کتاب مديريت و روش هاي اجرايي پروژه هاي عمراني (جلد دوم) (انتشارات جهاد دانشگاهي) - 1401 - Persian

Education