mohammad ghandehari

mohammad ghandehari

پژوهشگر دکتری شهرسازی

Researcher ID: (89921)

8
2
2
3

Conference Papers

Books

  • کتاب پراکنده رویی شهری: توسعه افقی، پراکنده و با تراکم کم در حاشیه شهرها (انتشارات شهرسازی ایران/تهران) - 1402 - Persian
  • کتاب نقش فضاهای عمومی در ارتقای زندگی اجتماعی (آیینه هستی/اصفهان) - 1400 - Persian

Education