خانم دکتر fateme piri

Dr. fateme piri

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

Researcher ID: (486716)

9

Conference Papers