آقای دکتر Mohammad Ali Firoozi

Dr. Mohammad Ali Firoozi

مدیرگروه جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182370)

43
74

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers