آقای مهندس sadegh daryaei

Engineer sadegh daryaei

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

Researcher ID: (95551)

8
5
3
7
2
1

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در استاد حل تمرین دینامیک (1398-1398)
  • سابقه تدریس در استاد حل تمرین ارتعاشات مکانیکی (1398-1398)
  • سابقه تدریس در استاد حل تمرین طراحی اجزاء 1 (1398-1398)
  • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آموزش دینامیک (1398-1398)
  • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آموزش ارتعاشات مکانیکی (1398-1398)
  • سابقه کار صنعتی در کارآموزی در پارس جنوبی عسلویه (1398-1398)
  • سابقه کار صنعتی در کارآموزی در پتروشیمی مرجان عسلویه (1399-1399)

جوایز و افتخارات

  • دانشجوی برتر سال تحصیلی 96-97
  • دانشجوی برتر سال تحصیلی 98-97

Workshops

  • مهندسی معکوس قطعات وتجهیزات صنعتی - دانشگاه کردستان-سنندج (1396)