چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی

2024-1-9
چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی
چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی روز سه شنبه، 15 اسفند، 1402 توسط دانشگاه فرهنگيان استان يزد در شهر یزد برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 30 دی ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

همایش با اهداف و محورهای ذیل الذکر برگزار می گردد:
آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در حوزه آموزش علوم اجتماعی
جلب توجه صاحبنظران و سیاستگذاران بخش های مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیت های حوزه آموزش علوم اجتماعی
راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های حوزه آموزش علوم اجتماعی و شناخت ارزش ها و الگوهای مناسب
دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه و ترویج آموزش علوم اجتماعی
ایجاد فرصت برای تولید و انتقال دانش در آموزش علوم اجتماعی
ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی حرفه ای استادان و معلمان و دانشجو معلمان در زمینه آموزش علوم اجتماعی

و با محورهای:

راهبردهای یاددهی – یادگیری موثر در آموزش علوم اجتماعی
ارزشیابی اثربخش در آموزش علوم اجتماعی
تولید محتوا در آموزش علوم اجتماعی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم اجتماعی
رشد حرفه ای دانشجومعلمان از طریق کارورزی در آموزش علوم اجتماعی
کج فهمی های رایج در آموزش علوم اجتماعی و ارائه راهکارهای موثر
بررسی تطبیقی و شناسایی الگوهای جهانی برای آموزش علوم اجتماعی
الگوهای تدوین برنامه درسی اثربخش در آموزش علوم اجتماعی
آموزش علوم اجتماعی با استفاده از سایر محیط های یادگیری متنوع و اثربخش
نقش آموزش و پرورش، مدرسه و خانواده در آموزش علوم اجتماعی
بررسی روند تولید اسناد علمی بومی در آموزش علوم اجتماعی ایران
مبانی فلسفی و فکری حوزه آموزش علوم اجتماعی
نقش مطبوعات و رسانه ها در آموزش علوم اجتماعی
نقش هنر و حوزه زیبایی شناختی در آموزش علوم اجتماعی
سند تحول بنیادین و آموزش علوم اجتماعی
چالش های یاددهی - یادگیری در آموزش علوم اجتماعی
نقش متقابل حوزه آموزش علوم اجتماعی و تولید دانش بنیان
نقش پژوهش های معلم محور (اقدام پژوهی، درس پژوهی و روایت پژوهی) در توسعه حرفه ای معلمان علوم اجتماعی
سایر موضوعات مرتبط با آموزش علوم اجتماعی

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)