ک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌ی‌ و ‌اطلا‌ع‌رس‍‍ان‍‍ی‌

این صفحه به صورت اختصاصی به ک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌ی‌ و ‌اطلا‌ع‌رس‍‍ان‍‍ی‌ و موضوع های وابسته و زیرمجموعه اختصاص دارد. در این بخش مقالات اختصاصی این موضوع و اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی با موضوع مرتبط جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود.2,082 مقاله یکتا به این موضوع اختصاص یافته است.

ژورنالهای تخصصی کشور در حوزه ک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌ی‌ و ‌اطلا‌ع‌رس‍‍ان‍‍ی‌

1. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
2. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی
3. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی