بررسی تاثیر معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی بر ارتقاء عملکرد کارکنان شعب پست بانک آذربایجان غربی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 707

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM06_143

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1399

Abstract:

در پژوهش حاضر به بررسی معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی و تاثیر این دو مولفه بر روی ارتقاء عملکرد کارکنان شعب پست بانک استان آذربایجان غربی پرداخته شده است. به منظور بررسی و همچنین گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق 16 شعبه پست بانک بوده که دارای 124 نفر نیروی انسانی است که طبق آزمون کوکران 94 نفر حجم نمونه این پژوهش را شامل می شود و نیز روش تحقیق از نوع همبستگی توصیفی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی بر ارتقاء عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معنیداری دارد و همچنین از مولفه های معنویت در محیط کار بجز سازگاری ارزشهای فردی و سازمانی، بقیه عوامل از جمله احساس همبستگی تیمی، احساس کمک به جامعه، احساس نظارت الهی، فرصتهایی برای زندگی درونی و احساس لذت از کار تاثیر مثبت و معنیداری بر روی عملکرد کارکنان دارند، و در نهایت از ابعاد تعهد سازمانی، بجز تعهد مستمر، هر دو عامل تعهد عاطفی و تعهد هنجاری بر ارتقاء عمکلرد کارکنان تاثیر مثبت و معنیداری داشته اند.

Keywords:

Authors

ابراهیم قدیم خانی

کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه

فاطمه رحمانی اصل

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید چمران اهواز

حمید کرم پور

دکترای مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه بین المللی قزوین