رابطه سرمایه گذاری با نوسان پذیری نرخ بهره بانکی و نرخ تورم (مطالعه موردی کشورهای منا)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 441

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA10_006

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

هدف این مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری با نوسان پذیری نرخ بهره بانکی و نرخ تورم به صورت مطالعه موردی کشورهای منابود. جامعه آماری این تحقیق شامل متغیرهای سری زمانی به کاربرده شده شامل سرمایه گذاری خصوصی، مخارج دولت، نرختورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نااطمینانی نرخ تورم و نااطمینانی نرخ بهره برای کشورهای منا در دوره زمانی 2014-1990می باشد به منظور بررسی این رابطه ابتدا با استفاده از مدل GARCH به استخراج شاخص های بی ثباتی یا نااطمینانی نرخ تورم و نرخ بهره پرداخته شد، سپس به آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب پرداخته شد و در نهایت برایبررسی و آزمون فرضیات تحقیق از یک مدل رگرسیونی چند متغیره در قالب مدل داده های پنلی استفاده شد. نتایج بدست آمدهبیانگر این موضوع بود که متغیر تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معنی داری با سرمایه گذاری دارد، متغیر مخارج دولت رابطهمنفی و معنی داری با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این گروه از کشورها داشته است. ضریب متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهرهدر مدل برآورد شده بیانگر رابطه منفی و معنی دار بین نرخ بهره و نرخ تورم با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این گروه ازکشورها می باشد. در نهایت ضریب متغیرهای بی ثباتی نرخ تورم و بی ثباتی نرخ بهره در مدل برآورد شده بیانگر رابطه منفی ومعنی دار بین بی ثباتی نرخ بهره و بی ثباتی نرخ تورم با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این گروه از کشورها می باشد.

Authors

علی ذوقی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی پردیس البرز دانشگاه تهران