شناسایی موانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه ها با رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری (مطالعه موردی دانشگاه خوارزمی)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 832

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA10_007

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

امروزه، کوشش برای درک پدیده دانش، رسالت و کارکرد دانشگاه ها را به سمت و سویی سوق داده است که استفادهاز سیستم ها، فرآیندها و سازوکارهای نوین به منظور بهره گیری موثر و مدیریت صحیح این پدیده چالش اصلیسازمان ها و دانشگاه ها در عصر جدید به شمار آید. در واقع مدیریت دانش یکی از مباحث اصلی و مهم در آموزش عالیاست که نقش به سزایی در پیشرفت علمی و ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها داشته است. در این مطالعه سعی شده استبا توجه به نقش و اهمیت مدیریت دانش در دانشگاه ها، موانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه خوارزمیشناسایی شود. به این منظور از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است تا علاوه بر شناسایی موانع،روابط متقابل میان آن ها نیز بیان شود. علاوه براین، از تحلیل MICMAC نیز برای تشخیص قدرت نفوذ و وابستگی هر یک از موانع استفاده شده است. پس از تحلیل داده ها، موانع در پنج سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط متقابل بین آن ها به صورت مدل ارائه شد. همچنین پس از تحلیلMICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای وابسته، مستقل و خودمختار قرار گرفتند و هیچ متغیری در گروه متغیرهای پیوندی قرار نگرفت. یافته ها نشان داد که مانع سازمانی و محیطی از اساسی ترین موانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه خوارزمی می باشند.

Keywords:

مدیریت دانش , مدل سازی ساختاری- تفسیری , دانشگاه ها

Authors

امیر قربانی

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کیارش فرتاش

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علی اصغر سعدآبادی ارانی

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران