بررسی تاثیر خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت الکترونیک مشتریان (مطالعه موردی بانک ملت استان تهران)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,291

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA10_005

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

ورود اینترنت به فضای کسب وکار موجب رفع محدودیت های زمانی و مکانی در ارائه خدمات شده است و با گسترشروزافزون کاربردهای آن در حوزه های مختلف اقتصادی نظیر خدمات بانکی، زمینه های افزایش رضایت مشتریان بهعنوان یکی از عوامل موثر در موفقیت سازمان در عرصه رقابت، فراهم آمده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدفشناخت ویژگی های خدمات بانکداری اینترنتی و تاثیر آن بر رضایت الکترونیک مشتریان و ارائه راهکار انجام شدهاست. روش اجرا آن، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد، همچنین از داده های اولیه و ثانویه از جملهمطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. به همین منظور پرسشنامه ای با بهره گیری ازمتغیرهای تاثیرگذار بر رضایت الکترونیک مشتریان طراحی شد و در شهر تهران با حجم نمونه 375 نفر براساسفرمول کوکران، از مشتریان بانک ملت جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که ویژگی های خدمات بانکداری اینترنتی شامل سهولت در کاربرد، امنیت، دسترسی وکیفیت محتوا بر رضایت الکترونیک مشتریان تاثیرگذار می باشد.

Authors

امیر قربانی

کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کیارش فرتاش

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران