بررسی تاثیر انگیزش فرا اجتماعی و وابستگی شغلی بر اثربخشی سازمانی از طریق همکاری و زندگی تیمی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 461

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF05_371

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1399

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر انگیزش فرا اجتماعی و وابستگی شغلی بر اثربخشی سازمانی ازطریق همکاری و زندگی تیمی است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از گروه کاربردی می باشد. همچنین براساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد، که به شیوه میدانی انجام گرفته است و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران سازمان تامیناجتماعی استان کرمانشاه تشکیل داده اند (N=298) پس از توزیع پرسشنامه در بین اکثر کارکنان، 162پرسشنامه کامل و بدون نقص بازگردانده شد. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدلاز پرسشنامه استفاده شده است. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و رواییآن نیز با استفاده از روایی همگرا (تایید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تایید قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی و برای ارائه مدل،تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS بکار برده شد. قبل از آزمون فرضیه هامدل بیرونی تحقیق، مدل درونی و کلیت مدل با شاخص های مناسب مورد برازش قرار گرفت. در نهایتنتایج یافته های تحقیق نشان داد که انگیزش فرا اجتماعی بر همکاری تیمی و زندگی تیمی تاثیر مثبت ومعنی داری دارد و در این مسیر وابستگی شغلی نقش تعدیل گری ایفا می کند به علاوه نتایج یافته هانشان داد که همکاری و زندگی تیمی بر رفتارشهروندی تیمی و عملکرد تیمی تاثیر مثبت و معناداریدارند و بر تمایل به ترک شغل داوطلبانه تاثیری منفی می گذارند.

Authors

سعید یاری

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

سیدمرتضی موسویان

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران