تاثیر حسابرسی مستقل بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA21_019

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1402

Abstract:

هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر حسابرسی مستقل بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت می باشد.این پژوهش بر اساس ماهیت و اهداف پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر روش جزء تحقیقات همبستگی است و بر اساس گردآوری داده ها از نوع مطالعات اسنادی (سندکاوی) است.از منظر زمان نیز مقطعی است.داده های استفاده شده در این مطالعه از شرکت های بورس تهران استخراج شدند که طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ فعالیت داشته اند که بر اساس معیارهای غربالگری تعداد ۱۲۰ شرکت در صنایع مختلف به عنوان نمونه نهایی تعیین شد.نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که نوع حسابرسی مستقل بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و فرضیه با سطح اطمینان ۹۵ % تایید می شود.

Keywords:

حسابرسی مستقل , تجدید ارائه صورت های مالی

Authors

هادی ایران خواه

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری،واحد صفا دشت،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

ارمغان ناصر ترابی

استاد گروه حسابداری،دانشگاه آزاد واحد پرند،تهران،ایران