ارزیابی مقدماتی عملکرد لاین های خالص امیدبخش سویا

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: البرز
شهر موضوع گزارش: کرج
Document ID: R-1057478
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 149
Pages: 22
Publish Year: 1391

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

به منظور گزینش بهترین لاین های خالص برای مناطق کشت سویا، ‮‭98‬ لاین خالص سویا در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح لاتیس ساده 8 ا 8 و6 ا 6 در دو منطقه کرج و خرم آباد مورد ارزیابی قرارگرفت. در طول دوره رشد از خصوصیات زراعی یادداشت برداری و پس از برداشت عملکرد دانه تعیین گردید. تجزیه واریانس براساس موازین طرح مربع لاتیس ساده و مقایسه میانگین به روش دانکن برای هرآزمایش و منطقه انجام شد. براساس نتایج حاصل لاین های مورد بررسی از نظر عملکرد و طول دوره رشد در هر دو آزمایش و منطقه با یکدیگر تفاوت معنی دار آماری داشتند. درآزمایش‮‭64‬ تیماری کرج، بیشترین عملکرد دانه به میزان ‮‭4952‬ کیلوگرم درهکتار مربوط به لاین شماره ‮‭43‬ با ‮‭127‬ روز طول دوره رشد بود و ‮‭49‬ لاین مورد بررسی عملکرد بیشتری از رقم شاهد‮‭17‬‭.L (‬شماره‮‭64‬) با عملکرد ‮‭2391‬ کیلوگرم درهکتار داشتند. در خرم آباد بیشترین عملکرد دانه به میزان ‮‭4815‬ کیلوگرم درهکتار مربوط به لاین شماره ‮‭38‬ با ‮‭114‬ روز طول دوره رشد بود. در این منطقه فقط دو لاین عملکرد بیشتری از رقم شاهد (شماره ‮‭64‬) داشتند. اما ‮‭49‬ لاین با وجود عملکرد کمتر اختلاف معنی دار آماری با رقم شاهد نداشتند. در آزمایش ‮‭36‬ تیماری نیز، بیشترین عملکرد دانه با ‮‭4792‬ کیلوگرم درهکتار مربوط به شاهد ‮‭17‬‭.L ‬بود که با ‮‭13‬ لاین مورد بررسی در یک گروه آماری قرار گرفتند. کلمات کلیدی: سویا، بررسی مقدماتی عملکرد، لاین های خالص