بررسی ریزساختار و ترشوندگی پوشش سه جزیی (2)Ni-Cu-SiO بر روی زیرلایه فولاد ساده کربنی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 303

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCMIM01_015

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

یکی از مهمترین ضعف های پوشش های فوق آبگریز، پایداری شیمیایی و مکانیکی ضعیف این پوشش ها می باشد که استفاده صنعتی از آن ها را با محدودیت جدی مواجه کرده است. بنابراین، بهبود ریزساختار پوشش تشکیل شده زمینه را جهت بهبود تر شوندی، پایداری شیمیایی، پایداری مکانیکی و مقاومت به خوردگی آن فراهم می نماید. هر این مطالعه، ابتدا پوشش های سسلسه مراتبی Ni در شرایط پوشش دهی مختلف ایجاه شد و سپس پوشش های Ni-Cu و (2)Ni-Cu-SiO ایحاه شدند و ریزساختار و ترشوندگی آن ها بررسی شد. به منظور بررسی ریزساختار و ترکیب شیمیایی از میکروسکوب الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) و EDS استفاده شد. ترشوندگی بر اساس زاویه تماس استاتیکی قطر بر روی سطح، بنا به روش قطر متحرک (Sessile-drop method) با استفاده از زاویه تماس سنج نوری در دمای 25 هرجه سانتی گراد مطالعه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ایجاد پوشش نیکل در شرایط پوشش دهی مختلف به شدت بر ریزساختار پوشش تاثیرگذار است. همچنین با ایجاد پوشش نانوکامپوزیتی ذرات با موفتیت هر تشکیل پوشش شرکت می کنند و یک پوشش نانوکامپوزیتی یکنواخت تشکیل می گردد. بررسی ترشوندگی نشان داد که با افزایش چگالی جریان اعمالی و کاهش مدت زمان پوشش دهی، مقدار زاویه تماس افزایش یافته و بیشترین زاویه تماس هر چگالی جریان اعمالی 10 میلی آمپر بر سانتی مفر مربع به دست می آید که مقدار آن برابر با155 درجه است که دلیل آن بهبود زبری دو وجهی و ایجاه ساختار سسلسه مراتبی می باشد.

Keywords:

پوشش های فوق آبگریز , پوشش سه جزیی (2)Ni-Cu-SiO , ریزساختار , ترشوندی

Authors

حمیدرضا فتوحی

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

محمود حاجی صفری

دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران