اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه بلوکهای اقتصادی منطقهای با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 242

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-25-84_002

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1400

Abstract:

در سالهای اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیههای پولی در سطح بینالمللی افزایشیافته است. بر اساس تئوریهای اقتصادی، تشکیل اتحادیههای پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق میکند، می تواند سیاستهای پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینههای معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند. همچنین مجاورت و همسایگی کشورها بهعنوان یکی از عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیههای پولی معرفیشده است. ازاینرو، در این پژوهش با توجه به اهمیت این مساله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۰۰ برای کشورهای منتخب جهان پرداختهشده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه مثبت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادی کشورها میشود. همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی تائید شده است. ازاینرو، میتوان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک هستند با تشکیل اتحادیههای پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم میآورند. همچنین نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن تجاری (با استفاده از هر سه ماتریس) و نرخ ارز حقیقی (با استفاده از ماتریسهای پول مشترک و تعدیلشده) دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه دارد.

Authors

علی فقه مجیدی

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

خالد احمدزاده

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

سیده فاطمه نجفی زاده

کارشناس ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اصغرپور، حسن، سلمانی، بهزاد و رزاقی، سمیه (1395). امکان‌سنجی تشکیل ...
 • اکبری، نعمت‌الله (1380). تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی ...
 • اکبری، نعمت الله و توسلی، ناهید (1387). تحلیل تاثیر عوارض ...
 • بیابانی، جهانگیر، شایگانی، بیتا، ندری، کامران و عبدالهی‌آرانی، مصعب (1391). ...
 • دولتی، بهزاد و اوراکویچ، شوکوروف بوری (1391). بررسی فرصت‌های همگرایی ...
 • زراءنژاد، منصور و فقه‌مجیدی، علی (1392). بررسی اثر تشکیل اتحادیه ...
 • زراءنژاد، منصور و منصوری، سید امین (1394). بررسی آثار متقابل ...
 • سلمانی، بهزاد و رزاقی، سمیه (1394). امکان‌سنجی تشکیل منطقه بهینه ...
 • صادقی، سیدکمال، پورعبادالهان کویچ، محسن، محمدزاده، پرویز، کریمی، زهرا و ...
 • عسکری، بنت‌الهدی و شفیعی‌کاخکی، مریم (1395). پتانسیل تجاری اتحادیه اکو: ...
 • عسگری، علی و نعمت‌الله، اکبری (1380). روش‌شناسی اقتصادسنجی فضایی؛ تئوری ...
 • فقه‌مجیدی، علی (1391). همگرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی با استفاده ...
 • بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه) [مقاله ژورنالی]
 • بررسی تاثیرتجارت برتوسعه انسانی درکشورهای منتخب عضو منا [مقاله ژورنالی]
 • ناقلی، شکوفه، مداح، مجید و ابونوری، اسماعیل (1398). تاثیر نهادهای ...
 • Alesina, A., & Barro, R. J. (2000). Currency Unions, NBER ...
 • Anselin, L. (2003). Spatial externality, spatial multipliers and spatial econometrics. ...
 • Barro, R., (2001). Currency Unions. Unpublished monograph. Harvard University. ...
 • Broz, T. (2005). Optimum Currency Areas: A Literature Review. Privredna kretanja ...
 • Bun, M. J., & Klaassen, F. J. (2002). Has the ...
 • Chen, N. (2004). Intra-national versus international trade in the European ...
 • Cohen, B. J. (1997). Optimum currency area theory: bringing the ...
 • Costa-Font, J. (2010). Regional single currency effects on bilateral trade ...
 • Eichengreen, B. (1990). One money for Europe? Lessons from the ...
 • Esposito, P. (2017). Trade creation, trade diversion and imbalances in ...
 • Fenton, P. and J. Murray (1992). Optimum currency areas: A ...
 • Frankel, J. A. (2003). Experience of and lessons from exchange ...
 • Frankel, J. A., & Rose, A. K. (1997). Is EMU ...
 • Friedman, M. (1953). Essays in positive economics. University of Chicago ...
 • Glick, R., & Rose, A. K. (2016). Currency unions and ...
 • Haberler, G. (1970). The international monetary system: some recent developments ...
 • Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A., & ...
 • Huh, H. S., Kim, D., Kim, W. J., & Park, ...
 • Kelejian, H., Tavlas, G. S., & Petroulas, P. (2012). In ...
 • Kenen, P. (1969). The theory of optimum currency areas: An ...
 • Krugman, P. (1993). On the number and location of cities. European ...
 • McKinnon, R.I., (1963). Optimum currency areas. Am. Econ. Rev, 53, ...
 • Micco, A., Stein, E., & Ordoñez, G. (2003). The currency ...
 • Mohseni, R. M., & Azali, M. (2014). Monetary Integration and ...
 • Mundell, R. A. (1961). A theory of optimum currency areas. The ...
 • Regmi, K., Nikolsko-Rzhevskyy, A., & Thornton, R. (2015). To be ...
 • Shafighi, N., & Gharleghi, B. (2016). Feasibility of a currency ...
 • Tavlas, G. S. (1994). The theory of monetary integration. Open ...
 • Vega, S. H., & Elhorst, J. P. (2014). Modelling regional ...
 • Viton, P. A. (2010). Notes on spatial econometric models. City ...
 • Weimann, M. (2003). OCA Theory and EMU eastern enlargement: an ...
 • Yang, Sh., and Martinez-Zarzoso, I. (2014). A panel data analysis ...
 • Zhao, X., & Kim, Y. (2009). Is the CFA Franc ...
 • نمایش کامل مراجع