تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 295

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEP-30-1_001

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1400

Abstract:

شکلگیری روستاها، نخستین هستههای مدنیت و فعالیت، به عوامل محیطی مرتبط است؛ اما تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی آنها در گذر زمان درنتیجه تحولات گسترده و پرشتاب پیامد مدرنیته و برنامهریزیهای توسعهای نامتوازن با چالشهای اساسی مواجه شده است. نابسامانیهای جمعیتی و ساختار نیروی انسانی روستاها و در پی آن افول کارکردهای اقتصادی بهویژه درزمینه کشاورزی، عمدهترین چالشهای هویتی جوامع و مناطق روستایی به شمار میآید. پژوهش حاضر به تحولات هویت روستایی استان مرکزی با تاکید بر ساختارهای جمعیتی با استفاده از ارزیابیها و مدلسازیهای آماری توجه داشته است. برای این منظور تمامی روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار استان در دو سرشماری ۱۳۷۵ و ۱۳۹۰ مطالعه شدند و با استخراج همه متغیرهای جمعیتی مشابه در دو مقطع، شاخصهای دموگرافیکی متعددی برای هرکدام از این مقاطع تعریف و محاسبه شد. پس از توصیف آماری و ارزیابی توزیع شاخصها، مدلسازی هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان در دو مقطع با روش معادلهیابی ساختاری و مبتنی بر رویکرد خودگردانسازی انجام شد. بعد خانوار، میزان جوانی (شاخص ورتهایم)، میزان سالخوردگی، نسبت بستگی، میزان باسوادی و اشتغال، شاخصهایی مشترک در مدلهای ساختاری نهایی و معتبر هر دو مقطع بودهاند. مقایسه آمارههای توصیفی و همچنین ضرایب مسیر شاخصها در برآورد ساختاری سازههای هویت دموگرافیک درمجموع نشان میدهد شاخصهای بعد خانوار، جوانی جمعیت و میزان باسوادی، تعیینکنندههایی موثر در هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی در هر دو مقطع بودهاند. درمقابل سالخوردگی جمعیت در هر دو مقطع و با شدتی بهمراتب بیشتر در سال ۱۳۹۰، ساختار و هویت جمعیتی را تضعیف و تهدید کرده است. نسبت بستگی با وضعیتی متعادل و منطقی در سال ۱۳۷۵ نقش مثبت و موثری در ساختار جمعیتی روستاهای استان داشته است؛ ولی در سال ۱۳۹۰ با فاصلهگرفتن از این وضعیت، نقش و تاثیری متضاد پیدا کرده است.

Authors

سیامک ذبیحی

دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سید جمال فرج اله حسینی

دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سید مهدی میردامادی

دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • منابعپایندة نجف‌آبادی، امیرتیمور، امیدی نجف‌آبادی، مریم، (1392)، تحلیل ساختاری تأییدی ...
 • درگاه ملی آمار ایران، (1397)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ...
 • رامشت، محمدحسین، محمودی، طیبه، انتظاری، مژگان، ولی، عباسعلی، ربانی، علی، ...
 • راهب، غزال، (1386)، درنگی در مفهوم روستا، محیط‌شناسی، دورة 33، ...
 • رضوانی، محمدرضا، (1388)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعة روستایی در ایران، ...
 • رضوانی، محمدرضا، صادق‌لو، طاهره، سجاسی قیداری، حمدالله، (1390)، سنجش درجة ...
 • رمضانیان، محمد، (1380)، سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران؛ ...
 • زنجانی، حبیب‌الله، (1389)، عوامل کلیدی در توسعة روستایی از دیدگاه ...
 • سالنامة آماری استان مرکزی، (1394)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ...
 • سعیدی، عباس، (1379)، مبانی جغرافیای روستایی، چاپ سوم، تهران، سمت ...
 • شارون، جی، (1379)، ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی، ترجمة منوچهر ...
 • طاهری، جعفر، (1392)، بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری، معماری ایرانی، ...
 • قاسمی، وحید، (1389)، مدل‌سازی معادلة ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با ...
 • کاویانی‌راد، مراد، عزیزی کاوه، علی، (1390)، نقش هویت مکانی در ...
 • محرمی، توحید، (1383)، هویت ایرانی - اسلامی ما در هویت ...
 • محمدی یگانه، بهروز، چراغی، مهدی، درویش‌وند، سکینه، (1394)، تحلیل عوامل ...
 • Burholt, V., Dobbs, C., (2012). Research on Rural Ageing: Where ...
 • Guastella, G., Pareglio, S., (2016). Sustainable Development of Rural Areas: ...
 • Haynes, R., (1991). Inequalities in Health and Health Service, use ...
 • Hoggart, K., (1988). Not a Definition of Rural, Journal of ...
 • Paquette, S., Domon, G., (2003). Changing Ruralities, Changing landscapes: Exploring ...
 • Peng, L., Liu, S., and Sun, L., (2016). Spatial-Temporal Changes ...
 • Rijnks, R., Strijker, D., (2013). Spatial Effects on the Image ...
 • Riola, R., Cantalejo, C., (2005). Rurality Index for Small Areas ...
 • Rousseau, N., (1995). What is Rurality?, Chapter 1, Pp 1-4 ...
 • Torre, A., & Wallet, F., (2016). Regional Development in Rrural ...
 • UN, (2007). Rural Households’ livelihood and Well-Being, Statistics on Rural ...
 • نمایش کامل مراجع