تنوع محصولات تولیدی و عملکرد: مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 194

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBREA03_066

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1400

Abstract:

در این پژوهش تاثیر راهبرد تنوع محصولات تولیدی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این راستا تاثیر اندازه و اهرم مالی نیز کنترل شده است. جهت سنجش استراتژی متنوع سازی از تعداد محصولات تولید شده توسط شرکتها که در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا میگردد، استفاده گردید. عملکرد نیز با استفاده از معیار حسابداری (بازده دارایی ها) و معیار بازار (نسبت Q توبین) سنجیده شده است. یافته های بررسی ۵۹ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۸ با استفاده از روش داده های تابلویی (panel) حاکی از آن است که رابطه منفی و معناداری بین راهبرد متنوع سازی محصولات تولیدی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. افزون براین، رابطه بین متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم مالی با متغیرهای عملکرد نیز معنادار بود.

Authors

اسما مدایم زاده

مربی، دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا (س)، دانشگاه فنی و حرفه ای، شیراز، ایران

مصطفی قنواتی

مربی، دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر، دانشگاه فنی و حرفهای، شیراز، ایران