پهنه بندی ظرفیت سیل خیزی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 536

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOEM-10-1_002

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1400

Abstract:

 امروزه عوامل مختلفی همچون رشد بی ­رویه جمعیت، تسطیح زمین و اشغال حریم رودخانه ها در کنار عوامل اقلیمی در مناطق شهری سبب گسترش سیلاب های شهری شده است. شهر ایلام هم از این شرایط مستثنی نیست؛ به طوری که این پدیده باعث تخریب و خسارات زیادی به مناطق مسکونی، راه های ارتباطی، اراضی زراعی و باغات در طی چند سال گذشته شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و پهنه بندی محدوده های سیل خیز در شهر ایلام است. بدین منظور معیارهایی همچون شیب، ویژگی های زمین شناسی، جانگاری، آبراهه، خاک و کاربری اراضی انتخاب و توسط تحلیل سلسله مراتبی و مدل فازی مورد وزن دهی و استاندارد­سازی قرار گرفتند. در نهایت نقشه پهنه بندی نهایی با همپوشانی نقشه های وزن دهی شده برای هر معیار درسامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه شد. بررسی و تحلیل نهایی نقشه به دست آمده بیانگر آن است که نواحی شمال و شمال غرب دارای بیشترین ظرفیت در برابر خطر سیل هستند. همچنین نتایج نشان داد که از کل مساحت منطقه ۶/۰ درصد در طبقه آسیب پذیری بسیار بالا، ۲۹/۶ درصد در طبقه آسیب پذیری بالا، ۹۲/۲۰ درصد در طبقه آسیب پذیری متوسط، ۲۳/۵۰ درصد در طبقه آسیب پذیری کم و ۹۵/۲۱ درصد در طبقه آسیب پذیری بسیار کم قرار دارند.

Authors

کرامت اله زیاری

دانشگاه تهران

سید عباس رجایی

دانشگاه تهران

رسول داراب خانی

دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ۱[نسرین نژاد، نعمت اله؛ رنگزن، کاظم؛ کلانتری، نصراله و صابری، ...
 • ]۲[آزاده، سیدرضا و زارع، ملیحه (۱۳۹۵). تحلیل توان ها و ...
 • Chang, L. F., Lin, CH., Su, M. D. (۲۰۰۸). Application ...
 • Guo E.L., Zhang Z.Q. and Ren X.H., et al.( ۲۰۱۴). ...
 • ]۵[ طبیبی، فریال (۱۳۸۴). تحلیل توان سیل خیزی با تاکید ...
 • ]۶[ بهنیافر، ابوالفضل؛ قنبرزاده، هادی؛ پاد، سکینه و اسدی، مجتبی ...
 • Mayaja, N. A and C.V. Srinivasa (۲۰۱۶). Flood Hazard Zoning ...
 • ]۸[ قلی زاده، آیلا؛ قنواتی، عزت اله؛ افشار منش، حمیده ...
 • Chen, Jain, A. Hill, Arleen, D. Urban, Lensy۱ (۲۰۰۹). AGIS-based ...
 • ]۱۰[ برومند نسب، سعید (۱۳۸۱). هیدرولوژی رگبار در محدوده های ...
 • ]۱۱[ رهنمایی،محمدتقی (۱۳۸۲).مجموعهمباحثو روش هایشهرسازی (جغرافیا). چاپاول،انتشاراتمرکزمطالعاتوتحقیقات شهرسازیومعماریایران،تهران ...
 • ]۱۲[ فرجی، امین و قرخلو، مهدی(۱۳۸۹). زلزله و مدیریت بحران ...
 • ]۱۳[شیعه،اسماعیل( ۱۳۸۵). مقدمه ایبرمبنایبرنامه ریزیشهری.انتشاراتدانشگاهعلموصنعت، تهران ...
 • ]۱۴[قنواتی، عزت اله؛ قلمی، شبنم و عبدلی، اصغر (۱۳۸۸). توانمندسازی ...
 • ]۱۵[زنگی آبادی، علی؛ صفایی، همایون؛ محمدی، جمال و قائدرحمتی، صفر( ...
 • ]۱۶[رضایی، محمدرضا؛ حسینی، سیدمصطفی و حکیمی، هادی( ۱۳۹۱). برنامه ریزی ...
 • Kuhlicke, C (۲۰۱۱). Perspectives on Social Capacity Building for Natural ...
 • Kaewkitipong L., Chen C. and Ractham P (۲۰۱۲). Lessons learned ...
 • Immitzer M. , Atzberger C. and Koukal T ( ۲۰۱۲). ...
 • ]۲۰[شایان،سیاوش،پرهیزگار،اکبرومرتضیسلیمانی(۱۳۸۸). تحلیلامکاناتومحدودیت هایزمین ریخت شناسانهدرانتخاب محورهایتوسعهشهری، نمونه موردی: شهر داراب.فصل ...
 • ]۲۱[حجازی زاده، زهرا؛ خسروی، فرامرز و ناصرزاده، محمدحسین (۱۳۹۱). مدیریتبحراندرشهرجدیدبهارستانبااستفادهازسیستماطلاعات ...
 • ]۲۲[رضایی،پرویزواستادملک رودی،پروانه(۱۳۸۹). محدودیت هایزمین ریخت شناسانهتوسعهفیزیکیشهررودبار.فصل نامه جغرافیایطبیعی،سالسوم،شماره ۷، صص ...
 • ]۲۳[قنبری،یوسفوزهرا،فتاحی(۱۳۹۱)،بررسیجاذبه هایگردشگریبالقوهاکوتوریسموتوریستیاستانایلام،نخستینهمایشملیگردشگریوطبیعت گردیایران زمین،۱۳۹۱ ...
 • ]۲۴[ موسوی، سیده معصومه؛ نگهبان، سعید؛ رخشانی مقدم، حیدر و ...
 • ]۲۵[زبردست، اسفندیار(۱۳۸۰).کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری ...
 • Satty T.L, PeniwatiKirti and Shang S.Jen (۲۰۰۷), The Analytic Hierarchy ...
 • تحلیل توان های محیطی برای توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام) [مقاله ژورنالی]
 • ]۲۸[شیعه،اسماعیل(۱۳۷۹). کارگاهبرنامه ریزیشهری (رشته جغرافیا).انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران ...
 • نمایش کامل مراجع