راهکارهای تامین منابع مالی پایدار در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری مورد مطالعه: شهر تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 153

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AICT03_035

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1400

Abstract:

بافت های فرسوده شهری به عنوان یکی از بخش های اصلی در شهرها محسوب می گردند که امروزه به دلایل مختلف با چالش های بسیار زیادی مواجه می باشد که ساماندهی (نوسازی و بهسازی) این بافت بر عهده مدیریت شهری و شهرداری ها به عنوان متولی امور شهری می باشد که در این بین تامین هزینه های آن موضوع اساسی است که نیاز است تا با انجام مطالعات دقیق و بررسی تجارب سایر کشورها به شیوه های تامین منابع مالی پایدار دست یافت. هدف اساسی این پژوهش بررسی شیوه های تامین منابع مالی پایدار در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری در شهر تهران است که در وضع موجود بخش زیادی از بافت شهری آن دچار فرسودگی گردیده است. نتایج حاصل از این آزمون نشان می دهد که از بین روش های تامین مالی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر تهران از دیدگاه شهروندان روش های مبتنی بر مشارکت مدنی و از دیدگاه مدیران شهری ۳ روش فروش متری، روش B.O.T و روش مشارکت مدنی به عنوان راهکارهای مناسب مطرح می باشند.بعلاوه نتایج نشان می دهد که از میان روش های تامین مالی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری تفاوت معناداری وجود دارد. جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی کتابخانه ای و مطالعات میدانی با ابزار پرسشنامه به تعداد ۲۰۰ نمونه از کارشناسان و شهروندان انجام گردیده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش با استفاده از روش آزمون فریدمن انجام گردیده است

Authors

محدثه میرحمزه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری