انعطاف پذیری مالی، ساختار سرمایه و نقش ریسک بازار (مطالعه موردی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 264

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMA-4-33_007

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

این تصور وجود دارد که انعطاف پذیری مالی در توسعه تصمیمات مالی شرکت در بازار بسیار مهم است. انعطاف پذیری مالی توسطمحققین به عنوان یک جز مهم از ساختار سرمایه در نظر گرفته شده است، همچنین نگرش مدیران نسبت به ریسک باید نقش کلیدیدر تعیین تصمیمات شرکت داشته باشد. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی انعطاف پذیری مالی، ساختار سرمایه و نقش ریسکبازار مطالعه موردی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. روش پژوهش استفاده شده در این مطالعه روش کمی است.این پژوهش کاربردی بوده و با توجه به نوع هدف توصیفی و از گونه علی معلولی است. بازه زمانی این پژوهش از سالهای ۱۳۸۷الی ۱۳۹۷ بوده که ۱۰۱ شرکت با توجه به حذف سیستماتیک انتخاب گردید و با توجه به موضوع، مدلها، بیان مساله و فرضیه هایپژوهش تدوین و با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه یا چند متغیر با نرم افزارهای STATTA۱۴ و Eviews۸ مورد بررسی قرارگرفته اند که نتایج پژوهش نشان می دهد بین انعطاف پذیری مالی شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد وهمچنین نقش ریسک بازار سهام بر رابطه انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه یک نوع رابطه تعدیلگری دارد.

Keywords:

Authors

فاطمه رحمانی اصل

کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

ابراهیم قدیم خانی

کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه، ایران

ولی خدادادی

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران