بررسی رابطه توانمندسازی سازمانی و تحول سازمانی در بیمارستان شهید مدنی تبریز

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARMA-5-18_001

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

امروزه، سازمان های موفق، سازمان هایی هستند که با نیروهای دانشی در جهت خلق ارزش ها و راهبرد جدید گامبر می دارند و منابع انسانی و توسعه ی آن در کشف،تولید و موقعیت سازمانی به منزله ی گران بارترین ارزش درسازمان می باشد. توانمندسازی سازمانی از موضوعاتی است که مورد توجه در تئوری و عمل می باشد، به گونه ای کهبسیاری از سازمان ها ارتقاء توانمندسازی را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند و از مسائل اساسی این تحقیقعدم استفاده کافی از منابع فکری و توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه انسانی موجود است در اغلب سازمان ها ازتوانایی های کارکنان استفاده بهینه نمی شود، توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونیشغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و به وجودآوردن فرصت ها برایشکوفایی استعدادها، توانایی ها و شایستگی های افراد می باشد. هدف تحقیق حاضر ارائه ی الگوی توانمندسازیسازمانی در تحول سازمان در بیمارستان شهید مدنی تبریز می باشد. روش تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان بیمارستان قلبشهید مدنی تبریز می باشند که ۳۷۶ نفر می باشند که تعداد ۲۰۰ نفر با استفاده از جدول مورگان و با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تحلیل آماری داده ها از فنون آمارتوصیفی (تنظیم جدول های توصیفی، میانگین و واریانس) و استنباطی (آزمون نرمال بودن متغیرها، آزمون تیاستیودنت و آزمون فریدمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که متوسط نمره توانمندسازی (۷۵ / ۳)با متوسط مفروض (۳) اختلاف معنادرای دارد و فروض فرعی به ترتیب تسهیم اطلاعات،چارچوب ساختاری پویا وکنترل تصمیمات سازمان دارای متوسط نمره ۸۶ / ۳ ، ۷۸ / ۳ و ۷۱ / ۳ می باشند. با توجه بررسی های صورت گرفته درروند تحقیق فرضیات اصلی و فرعی توانمند سازی سازمانی بر تحول سازمانی در بیمارستان شهید مدنی تبریز تاثیردارد. چارچوب ساختاری پویا بر تحول سازمانی دربیمارستان شهید مدنی تبریز تاثیر دارد.کنترل تصمیمات سازمانبر تغییرات سازمانی در بیمارستان شهید مدنی تبریزتاثیر دارد. تسهیم اطلاعات بر تحول سازمانی در بیمارستانشهید مدنی تبریزتاثیر دارد.

Keywords:

Authors

مسعود پاک نژاد

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، کارمند بانک شهر

سیدمحمد طباطبایی

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب