عوامل موثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 273

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PMSQ-3-2_004

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

Abstract:

تحقیق حاضر بر اساس اطلاعات به دست آمده از عوامل موثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر انجام یافته است که در آن به سنجش رابطه میان متغیر وابسته (تمایل و انگیزش به قاچاق) و متغیرهای مستقل (ارزش ها و باورهای فرهنگی، آنومی اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و برآورد امکانات نیروی انتظامی) پرداخته شده است. با استفاده از روش پیمایش و کاربرد تکنیک پرسشنامه هدایت شده، اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوار شهرستان پیرانشهر تشکیل می دهند. بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه آماری (فرمول شارپ و کوکران) ۱۲۴ نفر سرپرست خانوار تعیین و مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین از ۳۰ نفر فرماندهان و افسران ارشد نیروی انتظامی منطقه پیرانشهر در باب ابعاد مختلف قاچاق نظر خواهی شده است. بر اساس مبانی نظری و الگوی تحلیلی تحقیق ضمن تدوین چهار فرضیه که ناظر بر روابط متغیرهای تابع و مستقل بود از طریق ساخت مقیاس اقتصادی-سیاسی SES دانکن و دانکن (۱۹۸۶) جهت سنجش وضعیت اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان، مقیاس باورها و ارزش های فرهنگی رابینسون و شیور (۱۹۹۲)، مقیاس و شاخص آنومی اجتماعی اسرول (۱۹۸۴) و میلر (۱۹۷۶)، مقیاس محقق ساخته برآورد امکانات نیروی انتظامی منطقه پیرانشهر در مبارزه و مواجهه با امر قاچاق و بالاخره مقیاس تعدیل شده رابینسون و شیور (۱۹۹۲) برای سنجش انگیزش و تمایل پاسخگویان به قاچاق اندازه گیری شدند. جهت احتساب روایی مقیاس ها و شاخص ها از آلفای کرونباخ استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات و نیکویی برازش و تناسب مدل نظری از تست و آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر استفاده گردید. با توجه به نیکویی برازش مدل تحلیلی از طریق کاربرد رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر، نتایج حاصله نشان می دهد که بر حسب ارزش بتا متغیرهای باورها و ارزش های فرهنگی، آنومی اجتماعی، SES به عنوان عوامل تاثیرگذار بر انگیزش و تمایل به قاچاق مطرح اند.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • اشرف، احمد (۱۳۵۴). کژرفتاری: مسائل انسانی و آسیب شناسی ...
  • دواس، دی. ای. (۱۳۷۶). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ ...
  • محسنی تبریزی، علیرضا (تابستان۱۳۷۰). «بیگانگی،» نامه علوم اجتماعی، جلد ۲، ...
  • محسنی تبریزی، علیرضا (۱۳۸۳)، وندالیسم، تهران: نشر آن ...
  • منابعانگلیسی:Duncan, O-D. and Duncan,B.(۱۹۸۶). Socioeconomic Background and Achievement. New York: ...
  • Robinson, A.G. and Shiver, L.(۱۹۹۲). Measures for Attitudes and Social ...
  • نمایش کامل مراجع