تحلیل سیاست های برون سپاری در بخش خدمات (سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 160

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF08_117

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر تحلیل سیاستهای برون سپاری در بخش خدمات سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان بود. پژوهش از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان سازمان مذکور بوده که به دلیل محدود بودن تعداد جامعه آماری، نظرات کل ۱۵۵ نفر این مجموعه از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفته و نیازی به نمونه گیری نبوده و سپس به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. در طراحی این پرسشنامه با مصاحبه از ۶ خبره در ۷بعد و دو بخش سیاستهای برونسپاری عملیاتی شده(بالفعل) و سیاستهای عملیاتی نشده(بالقوه) انجام پذیرفت و پایایی و روایی آن محاسبه شده است. جهت بررسی و پاسخ به سوالات پژوهش از آزمون T مقایسه دو جامعه استفاده شد.یافته ها نشان داد که سیاست های برون سپاری در بخش خدمات سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان تا چه اندازه با موفقیت همراه بوده است که در تمامی شاخص های مورد بررسی در حد متوسط متمایل به خوب گزارش شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سیاست های برون سپاری در بخش خدمات سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین فعالیتهای برونسپاری عملیاتی نشده در صورت اجرایی شدن و عملیاتی شدن به سطح مطلوب و قابل قبولی خواهد رسید.

Authors

علیرضا احدی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

علی رشیدپور

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.