تاثیر درمان شناختی ذهن آگاهی بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران مرد مبتلا به فشارخون بیمارستان گلستان اهواز

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 191

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-21-4_027

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان شناختی ذهن آگاهی بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران مرد مبتلا به فشار خون بیمارستان گلستان اهواز بود. مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مردان مبتلا به فشار خون اساسی مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز می باشد. نمونه ی پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. بدین صورت که تعداد ۳۲ نفر از بین ۴۰ نفر با انجام مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دستگاه اندازه گیری فشار خون بود. در مورد گروه آزمایش مداخله درمانی شامل ۸ جلسه درمان شناختی ذهن آگاهی اجرا گردید، در حالی که آزمودنیهای گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. پس از پایان مداخله، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که بین دو گروه از لحاظ فشار خون سیستولیک و دیاستولیک تفاوت معنیداری وجود دارد (۰۰۱/۰>p). نتیجه گیری: بنابراین میتوان گفت درمان شناختی ذهن آگاهی بر کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران مبتلا به فشار خون اساسی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل موثر بوده است.

Keywords:

mindfulness cognitive therapy , blood pressure sistolic and diastolic , کلید واژه ها: درمان شناختی ذهن آگاهی , فشار خون سیستولیک و دیاستولیک.

Authors

علی احمدیان

Chamran University martyr

یداله زرگر

Chamran University martyr

حشمت اله شهبازیان

Jundi Shapur University of Medical Sciences, Ahwaz