مدلسازی صدای ترافیک معابر شهری

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,666

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NAP02_001

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1385

Abstract:

آلودگی صدا یکی از مهمترین مصادیق آلودگی محیط است که در محدوده شهری باعث آزاد ساکنین و شاغلین می گردد و به عنوان یک عامل مخاطره زای بهداشتی و حتی ایمنی در دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. امروزه ارزیابی صدای ترافیک که مهمترین منبع صدای شهری است و پیش بینی وضعیتهایی برای کاهش بار آلودگی در محیط زیست شهری اهمیت پیدا نموده است. این تحقیق در جهت رفع نیاز به مطالعات اساسی برای رسیدن به مدل ملی پیش بینی صدای ترافیک در کشور انجام گردیده است و حذف آن تدوین مدل پیش بینی صدای ترافیک منطبق بر شرایط ترافیکی شهرهای ایران بوده است. در این تحقیق که در سال 1384 در شهر همدان در دو مرحله پایلوت و اصلی اجرا گردیده، معابر اصلی شهر همدان به 64 قطعه مسیر تقسیم و در آنها 94 ایستگاه اندازه گیری صدای ترافیک شهری تعیین گردید. درایستگاه های تعیین شده 282 بار اندازه گیری در شبانه رو ز(دو بار در روز و یک بار در شب) شامل 5 پارامتر صدای ترافیک به همراه داده های موثر بر آن مانند بار ترافیکی، سرعت خودروها و خصوصیات محیطی و ابعادی معابر جمع آوری و در فرمهای مربوطه ثبت گردید. برای طراحی مدل حاضر کلیه داده های فیلد تحقیق به محیط پردازش نرم افزار آماری Excel , SPSS منتقل گردید. در مرحله بعدی محاسبات لازم روی داده های ترافیکی صورت گرفت تا برای تدوین مدل مناسب آماده گردد. با استفاده از فنون مدلسازی تجربی و تحلیلی، مدلهای رگرسیونی چند متغیره مختلفی بر داده ها برازش گردید و در نهایت یک مدل جامع با 12 ورودی با ضریب تبیین بالا (r2=0/900) تدوین گردید. دراین مدل با استفاده از نتایج مطاله دیگر، تراز نشری صدای خودروی داخل نیز لحاظ شده است. مدل طراحی شده می تواند با اعتماد بالایی تراز معادل فشار صورت نیم ساعته را برای شرایط ترافیکی معابر شهری در فاصله مبنا (3 متری از لبه سواره رو) پیش بینی می نماید. هرچند مدل طراحی شده برای محدوده تحقیق در شهر همدان طراحی شده اما با توجه به نتایج مطلوب اجرای مدل برای داده های ترافیکی شهر تهران و به دلیل مشابه بودن ضرایب نشر صوتی خودروهای کشور و مبانی معماری شهری در سایر شهرهای ایران به نظر می رسد که برای شهرهای مشابه قابل استفاده باشد.

Authors

رستم گلمحمدی

مسئول مقاله- عضو هیات علمی و رئیس دانشکده بهداشت علوم پزشکی همدان

مجید عباسپور

دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، رئیس دانشکده محیط زیست وا

پروین نصیری

استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

حسین محجوب

دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران