بررسی اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت

Publish place: Iran
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 6,411

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCE01_135

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1390

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملت شمال استان فارس بود. تحقیق انجام گرفته از نوع توصیفی می باشد. بدین منظور 120 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شمال استان فارس با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند که جامعه آماری این تحقیق را شامل میشدند. در مجموع، 105 عدد از پرسشنامهها عودت داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که عملکرد کارکنان در سه حیطه دانشی، مهارتی و نگرشی توسط پژوهشگر تهیه گردیده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی صوری و پایایی آن از طریق روش آماری آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان آن 0/89 بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. بعد از تحلیل نتایج مشخص شد تأثیر دورههای آموزشی برتوانمندیهای دانشی و نگرشی ( با 3= t-value ) کمی بالاتر از استاندارد تعیین شده و تأثیر دورهها بر مهارت کارکنان پایینتر از استاندارد تعیین شده میباشد. عملکرد کارکنان در سه حیطه، در مجموع تقریباً بالاتر از سطح مورد انتظار و مطلوب ارزیابی شد. یافتهها همچنین نشان داد که کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن، دورههای آموزشی را در افزایشمهارت کاری خود مؤثرتر دانستهاند و کارکنان دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس تأثیر دورههای آموزشی را بر توانمندیهای دانشی، نگرشی و مهارتی از کارکنان دیپلم و فوق دیپلم مؤثرتر دانستهاند. یافتههای دیگر این پژوهش، نیز بیانگر این مطلب است که کارکنان با سابقه کمتر، تأثیر دورههای آموزشی را بر مهارت عملی، نسبت به کارکنان باسابقه بیشتر ، مؤثرتر دانسته اند.

Authors

ام البنین صابر

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

آزاده کردزنگنه

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

یداله مهرعلی زاده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ایزدی، صمد. کریمی، سلیمان. (1387). تاثیر دوره های دوره های ...
 • احمدی، سعید. (1380). بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت در ...
 • برزگر، علی.(1383) بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی در صنعت پالایش ...
 • بهشتی ناهید. (1382) بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت) کوتاه ...
 • برینکرهاف. رابرت.1986، ارزیابی طرحهای آموزشی: راهنمای عملی برای مربیان و ...
 • جاجرمی، علی. (1383) ارزیابی اثربخشی دوره‌های کوتاه مدت مشاغل 2000 ...
 • جعفرزاده، محمد رحیم (1386). الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخشی آموزشی ...
 • جیمزاز، ویلیام. (1998). بررسی تاثیر آموزش کارکنان برانگیزه آنان دردانشگاه ...
 • خوشکام، لیلا. (1386)، بررسی رابطه بین دوره‌های آموزشی IT و ...
 • خوشنویس زاده، محمدرضا. (1387. پژوهشی تحت عنوان اهمیت آموزش‌های ضمن ...
 • زمانی، هادی. (1388). بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت بهره برداری ...
 • زارعی، خدیجه. (1384). اثربخشی آموزشی، ماهنامه تدبیر، شماره .166 ...
 • صیادی سی سخت، یزدان، (1387). بررسی میزان اثربخش آموزش ضمن ...
 • عظیمی، عظیمه. (1388). اثربخشی دوره آموزش IT از دیدگاه معلمان ...
 • علاقه بند، علی. (1383). مدیریت رفتار سازمانی، موسسه انتشارات امیر ...
 • فتحی واجارگاه، کورش، 1384، "برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان"، ...
 • ناستی زایی، ناصر. جنا آبادی، حسین. (1389). پژوهشی با عنوان ...
 • همایونیا آنیتا. (1384). ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی دفتر مرکزی و ...
 • A(2006). He benefits to employs raising workforce basic enilinsط Ananidov ...
 • Goldstei _ .rwin, (2002). Training organization, rook/ cole publisher company. ...
 • Fullan, m .(2003).cu rriculum i m plementation, in a levy ...
 • Hamburg I. and Engert S(2007). Competency- based Training in SM ...
 • M ulder, M (2001). Customer satisfaction with training programs, ournal ...
 • Pate, j.&M artin, G(2000). Company based life long learning. ournal ...
 • Paris, _ M , & white, H.S (1986). The education ...
 • نمایش کامل مراجع