همبستگی پاداش سازمانی و انگیزش با عملکرد کارکنان درمانی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 173

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHPM-6-1_002

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

Abstract:

مقدمه: یکی از راهبرهای اساسی در تعالی عملکرد کارکنان برقراری نظام پاداش موثر است که نقش بسزایی در جذب و ماندگاری این نیروها در سازمان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی پاداش سازمانی و انگیزش با عملکرد کارکنان درمانی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۴ انجام گرفت. روش کار: مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بوده که در سال ۱۳۹۴ در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شده است. نمونه پژوهش به روش دردسترس انتخاب و شامل ۳۷۵ نفر از کارکنان بخش های درمانی بیمارستان های مربوطه بود. ابزار جمع آوری داده در پژوهش، مشتمل بر "پرسشنامه انگیزش درونی و بیرونی سازمان" (Extrinsic and Intrinsic Motivation Questionnaire)، "پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ" (Herzberg Job Motivation Questionnaire) و "پرسشنامه ارزشیابی عملکرد" (Performance Evaluation Questionnaire) بود که پایایی آن ها به روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده نیز از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۳ و لیزرل ۸/۸ انجام شد. یافته ها: پاداش سازمانی (پاداش درونی و بیرونی) با انگیزش کارکنان همبستگی آماری معنادار دارد (۲۴/۱۶ = t، ۰۵/۰ > P و ۷۳/۱۴ = t، ۰۵/۰ > P). همچنین انگیزش (از هر دو بعد درونی و بیرونی) با عملکرد کارکنان همبستگی مستقیم و معنادار دارد (۱۴/۶ = t، ۰۵/۰ > P و ۸۵/۴ = t، ۰۵/۰ > P). نتیجه گیری: افزایش سطح پاداش های سازمانی منجر به بهبود انگیزش کارکنان و در نتیجه ارتقای سطح عملکرد آنان می شود. لذا مدیران و مسئولین بیمارستان ها می توانند با شناسایی و بکارگیری پاداش های مناسب و انگیزاننده، نقش موثری در بهبود عملکرد کارکنان ایفا نمایند.

Authors

رفعت محبی فر

School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

محمود بخشیان

School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

سیما رفیعی

School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Initiative TAWGotJL. A report of the Joint Learning Initiative on ...
 • Hafiza NS, Shah SS, Jamsheed H, Zaman K. Relationship between ...
 • Chen HM, Hsieh YH. Key Trends of the Total Reward ...
 • Greenberg J, Baron RA. Behavior in Organizations: Understanding & Managing ...
 • Kandula SR. Performance Management: Strategies, Interventions, Drivers. New Delhi, India: ...
 • Heneman RL. A guide to successfully planning and implementing a ...
 • Bessell I, Dick B, Wysocki A, Kepner K. Understanding motivation: ...
 • Lawler EE. Reward Practices and Performance Management System Effectiveness. Organ ...
 • Robbins SP. Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications. ۸th ed. ...
 • Lepper MR, Cordova DI. A desire to be taught: Instructional ...
 • Parizi M. [Organization and Management]. ۲nd ed. Tehran: Iran Banking ...
 • Hazaveie M. Assessment of influencing factors on personnel working motivations. ...
 • Kajbaf M. [Evaluating personnel attitude toward motivational factors and job ...
 • Greenslade JH, Jimmieson NL. Organizational factors impacting on patient satisfaction: ...
 • Güngör P. The Relationship between Reward Management System and Employee ...
 • ۲۰۱۱;۲۴:۱۵۱۰-۲۰. DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.sbspro.۲۰۱۱.۰۹.۰۲ ...
 • Waruni A, editor Impact of rewards on employee performance: with ...
 • Sajuyigbe A, Olaoye Bosede B, Adeyemi O. Impact of reward ...
 • Herzberg F. One more time: how do you motivate employees? ...
 • Asadi H, Alipour S, editors. [Assessing the effect of reward ...
 • Bakhshi H, Norouzi D, Hosseini Z. [Influencing factors on job ...
 • Ansari M, Dehghani F, Shahbazi G. [Assessing the relationship between ...
 • Alizadeh R. [Relationship between organizational award and personnel performance]. Electron ...
 • Tymon WG, Stumpf SA, Doh JP. Exploring talent management in ...
 • نمایش کامل مراجع