تبیین راهبردهای پایداری ساختار کالبدی- فضایی شهرکاشان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU07_0290

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1400

Abstract:

امروزه مطالعات صورت گرفته نشان می دهد، ساختار کالبدی – فضایی شهر کاشان از الگوی پراکندگی شهری تبعیت می نماید. از آنجا که این نوع الگوی رشد ناپایدار شهری، پیامدهای منفی زیادی را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شهر ایجاد نموده است، لذا هدایت توسعه شهر به سمت پایداری ، نیازمند تغییر الگوی رشد شهر و تدوین راهبرد هایی جهت فشردگی بیشتر و فرم کالبدی متناسب با توسعه پایدار شهر می باشد. لذا این پژوهش بر آن است بر اساس نتایج حاصل از مقاله قبلی محقق تحت عنوان تحلیل الگوی توسعه کالبدی- فضایی شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی:شهرکاشان ) ، به تبیین راهبرد های توسعه شهری جهت پایداری ساختار کالبدی- فضایی شهر کاشان بپردازد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر شیوه انجام توصیفی، تحلیلی است. تکنیک مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها مدل تلفیقیSWOT- AHP می باشد.نتایج پژوهش نشان می دهد در تدوین، تعیین و اولویت بندی راهبرد های توسعه شهری جهت پایداری ساختار کالبدی- فضایی شهر می بایست بر استراتژی های تدافعی که بر کاهش آسیب پذیری متمرکز هستند تاکید گردد .

Authors

ابوذر وفایی

استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان -