آقای دکتر Aboozar Vafaei

Dr. Aboozar Vafaei

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (391292)

12
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers