مسئولیت کیفری بدون تقصیر در جرایم ارتکابی در دوران کروناویروس ۲۰۱۹

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYSCONF01_136

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1400

Abstract:

مسئولیت کیفری به مفهوم قابلیت پاسخگویی فرد در قبال رفتار مجرمانه ارتکابی ا ست. این پژوهش که با روش تو صیفی-تحلیلی نگا شته شده، در صدد است تا مفهوم مسئولیت کیفری بدون تقصیر را در مورد جرایم در دوران همه گیری کرونا ویروس ۲۰۱۹ مطالعه کند. بحران جهان گستر پیش گفته، ضرورت بازبینی برخی از راه کنش های اجتماعی و از جمله راهبردهای نظام عدالت کیفری را بی شتر مطرح کرده ا ست. م سئولیت کیفری بدون تقصیر به مفهوم عدم ضرورت تقصیر به عنوان رکن روانی جرایم عمدی از سوی مقام تعقیب است که خود مبانی حقوقی و فقه گوناگونی دارد. افزون بر این در برخی از حوزه های حقوق کیفری می توان مناسبت بسیاری را برای پیاده سازی رهیافت مسئولیت کیفری بدون تقصیر در دوران کرونا ویروس ۲۰۱۹ دید. این پژوهش دریافته است که در شرایط بحرانی همانند همه گیری کووید ۱۹ می توان با انحراف در قواعد کیفری و از جمله پیاده سازی رهیافت مسئولیت کیفری بدون تقصیر، حمایت کیفری مناسبی را از آماج های موردنظر در جامعه برقرار نمود. این آرمان نیز البته مستلزم رعایت بیشینه های اصل قانونی بودن جرم است.

Authors

مصطفی عابدزاده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران