نقش خلاقیت و نوآوری بر صادرات کسب و کارهای خانگی فرش دست بافت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 372

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_0687

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

Abstract:

صادرات، یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصاد هر کشور است و با توجه به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفتو پایان پذیر بودن این منبع زیر زمینی، بسیاری از کشورها سیاست های اثر بخش توسعه صادرات غیر نفتی را در راسبرنامه های اقتصادی خود قرار داده اند. در این بین صادرات فرش دست بافت به عنوان یکی از کارآمدترین انواعصادرات، می تواند در فرایند استراتژی توسعه اقتصادی قرار بگیرد. هدف از مقاله حاضر تبیین نقش خلاقیت ونوآوری بر صادرات کسب و کارهای خانگی فرش دست بافت بوده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است واز نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری افراد مشغول به کسب و کارهای خانگی فرش دستبافت در استان مازندران به تعداد ۲۵۰۰۰ نفر می باشند که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۷۹ نفر می باشد.یافته های حاصل از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس نشان داده که خلاقیت و نوآوری وابعاد آن بر صادرات کسب و کار خانگی فرش دست بافت تاثیر معنی دار دارد. در پایان نیز پیشنهاداتی از قبیل طراحیبرنامه ریزی جامع (استراتژیک) برای صادرات فرش دست بافت، استفاده از روش های موثر بازاریابی برای صادراتفرش دست بافت و ... ارائه گردید.

Keywords:

خلاقیت , نوآوری , صادرات , کسب و کارهای خانگی , فرش دست بافت

Authors

ناهید رمضانی درویشی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی موسسه غیرانتفاعی راه دانش

مریم رمضانی درویشی

ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل