بررسی رفتار رمه ای متغیر زمان در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 204

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FBRA-1-3_007

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

Abstract:

رفتار توده وار یا رمه ای یکی از مهم ترین سوگیری های رفتاری است که در بازارهای مالی وجود دارد و از عوامل شکل دهنده بحران های مالی است. با توجه به اینکه رفتار رمه ای به صورت مستقیم بر قیمت اثر می گذارد، از این رو پیش بینی قیمت بر اساس داده های قیمتی گذشته نشان از وجود رفتار رمه ای در بازار دارد. این مقاله با هدف بررسی وجود رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران مدلی زمان متغیر غیرخطی نوینی به نام امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته (GAS) ارائه کرده و با مدل-های غیرخطی سنتی GARCH و AR نیز قیاس شده است. در راستای پیش بینی بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای، از داده های قیمتی طی بازه ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ استفاده شده است. توان و دقت پیش بینی توزیع بازدهی مدل نوین GAS با نتایج مدل های غیرخطی GARCH و AR در داده های درون و برون نمونه ای جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای قیاس شده است. نتایج پژوهش در آزمون های درون و برون نمونه ای نشان دهنده دقت بالاتر مدل نوین GAS نسبت به مدل های سنتی GARCH و AR در پیش بینی توزیع بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده و همچنین وجود رفتار رمه ای در بازار سرمایه ایران تایید شده است.

Keywords:

پیش بینی توزیع بازدهی , رفتار رمه ای , مالی رفتاری , مدلسازی مالی , مدل امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته

Authors

محمدابراهیم سماوی

گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

هاشم نیکومرام

گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی معدنچی زاج

گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

احمد یعقوب نژاد

گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.