جایگاه چینه ای و سن نسبی بازالتهای بخش جنوبی حوضه سفیدابه (شمال زاهدان)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 210

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI40_162

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

Abstract:

گدازه های بازالتی مورد مطالعه در بخش جنوبی حوضه پیش کمان سفیدابه در پهنه زمین درز سیستان جای دارند. این گدازه های تیره رنگ دارای درشت بلورهای پیروکسن و الیوین بوده و بصورت همشیب با واحدهای رسوبی قرمز، خاکستری و کرم دیده می شود. کنگلومرای چندزادی، ماسه سنگ و سیلتستون، بیشتر واحدهای رسوبی را تشکیل می دهند. این مجموعه یک چین خوردگی نامتقارن ناودیسی با محور شمالی- جنوبی را تحمل کرده است. پیش از این سن این مجموعه آواری- تخریبی و گدازه های آن به الیگومیوسن نسبت داده شده است. به منظور بررسی بازالت ها و واحدهای دربرگیرنده آنها هشت سکشن مورد پیمایش قرار گرفت. مشاهدات حاصل از این پیمایش ها می تواند مبین آن باشد که سن این گدازه ها پیش از الیگومیوسن است. با توجه به -۱ جوان شدگی واحدها از یال ها به سمت هسته ناودیس، -۲ توالی چینه ای منطقه (قرار گرفتن گدازه ها بر روی کنگلومرا و سنگ آهک های مورد مطالعه) و -۳ نتایج فسیل شناسی به دست آمده از سنگ آهک و قطعات آهکی کنگلومرا در زیر گدازه ها از مسیرهای مختلف پیمایش (از جمله مسیر آبراهه میانی، معدن متروکه در نزدیکی منبع آب و روستای قرقروک) با سن های پالئوسن پسین تا اواخر ائوسن پیشین، سن این بازالت ها قدیمی تر از الیگومیوسن بوده و سن نسبی بعد از ائوسن پیشین را می توان برای ماگماتیسم مرتبط با این گدازه ها پیشنهاد نمود.

Authors

سارا هوشمندمعنوی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران

مهدی رضایی کهخایی

دانشگاه صنعتی شاهرود

سارا سلیمانی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران

حبیب اله قاسمی

دانشگاه صنعتی شاهرود