شناسایی و تدوین مدل توسعه شایستگی های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی دانشگاه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 172

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEFH01_016

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1401

Abstract:

سابقه وهدف: اعضای هیئت علمی یکی از ذی نفعان اصلی نظام آموزش عالی و رکن اصلی و تاثیرگذار در عملکرد دانشگاه ها به شمار می آیند. شناسایی شایستگی های کارآفرینی اعضای هیئت علمی، راهی به سوی افزایش کیفیت دانشگاه ها به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه شایستگی های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی می باشد. مواد وروش ها: این پژوهش از نوع مطالعات ترکیبی بود.در بخش کیفی تیم مشارکت کننده شامل خبرگان واساتید دانشگاهی به تعداد ۲۵ نفر بودند. در بخش کمی جامعه آماری اعضای هیئت علمی در دانشگاه های کشور به تعداد ۱۵۰۰ نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۰۶ نفر تعیین شد. در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از یافته های بخش کیفی استفاده شد. روایی بخش کمی از طریق اعتبار صوری و محتوایی و پایایی ازطریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS و LISREL و برای بدست آوردن مدل ساختاری و روابط بین متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست در بخش کیفی، عوامل موثر بر توسعه شایستگی های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی را در قالب ۵ شاخص اصلی (شایستگی های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی ،مهارت ها، شایستگی های شخصیتی، عوامل تسهیلگر کارآفرینی و عوامل مداخله) و ۸۲ شاخص فرعی نشان داد. بر اساس این یافته ها؛ مدل توسعه شایستگی های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی طراحی گردید و نتایج بخش کمی نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. نتیجه گیری: ارائه ابعاد و مولفه های توسعه شایستگی های کارآفرینی اعضای هیئت علمی در قالب مدل ساختاری امکان استفاده بیشتر دانشگاه های کشور از اساتید کارآفرین را مهیا می نماید.

Authors

فریبا زاهدی فر

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

زهرا لبادی

گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

فاطمه پرسته قمبوانی

گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران