ذهن آگاهی، خودتنظیمی هیجانی و کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان: یک مطالعه شبه آزمایشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PHFHL03_060

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

اضطراب امتحان از اضطراب های رایج در میان دانش آموزان است. مطابق با پیشینه پژوهشی ذهن آگاهی و خودتنظیمی هیجانی از جمله روش هایی می باشند که در زمینه کاهش اضطراب می توانند موثر واقع شوند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه در شهر شاهین دژ انجام شد. روش پژوهش، از نوع شبه آزمایشی است و از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از بین جامعه پژوهش (۸ مدرسه شهر شاهین دژ) یک مدرسه به صورت تصادفی ساده بر اساس قرعه کشی انتخاب شد. از بین کلاس های مدرسه، ۳ کلاس پایه نهم که هر کلاس بین ۱۵ تا ۲۰ دانش آموز داشت انتخاب شد. دو کلاس به عنوان به صورت تصادفی دو گروه آزمایشی و یک کلاس به عنوان گروه گواه (۴۵ نفر) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر(۱۹۸۰) استفاده شده است. برنامه آموزش ذهن آگاهی به مدت ۷ جلسه، و آموزش خود تنظیمی هیجانی ۶جلسه، هر جلسه به مدت ۹۰دقیقه و ۲ بار در هفته برای گروه های آزمایشی اجرا شد. گروه کنترل نیز آموزشی دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. تحلیل نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی و خود تنظیمی هیجانی در مقایسه با گروه کنترل، بر اضطراب امتحان تاثیر معنادار داشته است و آن را کاهش می دهد. تفاوت معنی داری در اثرات آموزش ذهن آگاهی و آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اضطراب امتحان مشاهده نشد. نتایج این پژوهش می توانند علاوه بر افزایش دانش نظری در این زمینه، راهگشای تعیین تمهیدات لازم در راستای کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان باشند.

Authors

فرزانه میکائیلی منیع

دانشیار روا نشناسی تربیتی، گروه روا نشناسی، دانشکده ادبیات و علو مانسانی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرا ن

حمیده آبار

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، آموزش و پرورش، ارومیه، ایران

شلر آب خیز

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، آموزش و پرورش، ارومیه، ایران

مرسده نوروزی

دانشجوی پسادکتری روا نشناسی شناختی، دانشگاه روستوک، روستوک، آلمان

علی عیسی زادگان

استاد روا نشناسی عمومی، گروه روا نشناسی، دانشکده ادبیات و علومانسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرا ن