دفاع مشروع در مخاصمات سایبری (امکان سنجی اعمال ماده ۵۱ منشور ملل متحد)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 299

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM03_150

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

Abstract:

موضوع حملات سایبری و تاثیرات آن بر مسائل بنیادین دولت-کشورها از قبیل زیرساخت های فنی؛ بهداشتی،مهندسی و ... در عصر حاضر چالشی بسیار اساسی برای دولت ها می باشد؛ تا آنجا که ضعف دفاعی در اینزمینه می تواند منجر به فجایع فنی، مهندسی، زیستی، بهداشتی و .... گردد و حتی منجر به فروپاشی یک نظامسیاسی شود. در همین راستا ضرورت انجام دفاع مشروع در مقابل این حملات اجتناب ناپذیر جلوه می نماید؛اما سوال اساسی آن است که با توجه به قواعد موجود بین المللی و به طور خاص ماده ۵۱ منشور ملل متحدمی توان به این اقدام دست یازید و از آن به دفاع مشروع سایبری یاد کرد یا خیر. پژوهش حاضر با یاری جستناز روش تحلیلی توصیفی به بررسی قابلیت اعمال ماده ۵۱ منشور ملل متحد و شرایط آن در مخاصمات سایبریپرداخته است. یافته های مقاله ی حاضر حاکی از آن است که در صورت انجام حمله ی سایبری از جانب بازیگردولتی یا انتساب آن به دولت با رعایت شرایط دفاع مشروع درزمینه ی انتساب شدت درجه نقض اصل عدمتوسل به زور و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ می توان به دفاع مشروع سایبری دست یازید.

Authors

علی صابرنژادعلویان

استادیار،گروه فقه و حقوق، دانشگاه غیرانتفاعی میزان، تبریز، ایران

اسماعیل باغبان

دانشجوی دکتری تخصص ی پژوهش محور رشته حقوق کیفری و جر مشناس ی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

پری حسین پور

کارشناس ارشد حقوق بین الملل