هستی شناسی مسئله شر در هندو و اسلام و مواحهه آنان با استلز امات حهان شناختی مسئله شر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 164

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MREFD-13-1_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

مواجهه ادیان و آیین های مختلف دنیا با مسئله شر، از جمله موضوعات قابل تحلیل و بررسی در مباحث الهیاتی و کلامی است. در این میان، تحلیل معناشناختی مفهوم شر و تحلیل هستی شناختی شرور از یک سو و بررسی استلزامات جهان شناختی، الهیاتی, انسان شناختی و اخلاقی پذیرش وجود شرور در علم از سوی دیگر قابل توجه است. این مقاله با نگاه تطبیقی، نحست به تحلیل هستی شناختی شر در اسلام و هندو پرداخته, سیس استلزامات جهان شناختی پدیرش وجود شرور در این دو دین و آیین را بررسی کرده است. «شر» در هندوئیسم مفهومی معادل رنج دارد و در اسللام از سنخ معقولات ثانیه فلسفی است که از مشاهده رابطه منفی یک یدیده و وجود با کمال وجود و پدیده دیگر انتزاع می شود. براین اساس، اسلام و هندوئیسم وجود شرور عالم را مسلم می انگارند. در باب استلزامات جهان شناختی نیز هر دو در نهایت، نگاهی خوش بینانه به عالم واجد شرور دارند.

Authors

امیرسام دلیری

دانش پژوه کارشناسی ارشد رشته دین شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سیداکبر حسینی قلعه بهمن

داننشیار گروه ادیان، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)