ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص های SPI و GRI و بررسی افت سطح آب های زیرزمینی بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )(مطالعه موردی: دشت مهیار جنوبی واقع در حوضه آبریز گاوخونی)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRRIGATION02_123

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

Abstract:

قرارگیری ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک و عدم وجود جریانات سطحی مناسب به دلیل کمبود بارش بر روی دشت ها و همچنینبرداشتت بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث شده است تا دشت های ایران با افت بسیار شدید سطح آب زیرزمینی همرا باشند در اینپژوهش سعی شده است تا با استفاده از شاخص های SPI ، GRI و میانگین متحرک، خشکسالی بر روی دشت مهیار جنوبی، یکی ازمحدوده های اصلی حوضه آبریز گاوخونی تعیین گردید. طبق نتایج شاخص SPI شدیدترین خشکسالی هواشناسی رخ داده در دشت مهیار جنوبی دارای طول مدت ۳۰ ماه و شدت ۳۰/۶۱ می باشد. همچنین جهت تعیین تغییرات سطح آب زیرزمینی در این دشت نرم افزار GIS استفاده گردیده و نقشه ی هم تراز، هم عمق و هم افت پنج ساله برای این دشت رسم گردید. همچنین هیدروگراف واحد آبخوان نشان می دهد سطح آب زیرزمینی در این دشت طی ۱۵ سال، ۶.۲ متر افت داشته است و سالیانه ایندشت با افت ۰.۴۱ متری روبه رو بوده است.

Authors

فرهاد بهزادی

دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایرا ن

سامان جوادی

دانشیار گروه علوم و مهند سی آب، پرد یس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

علی مریدی

استادیا ر گروه مهندسی عمران - مدیریت منابع آب، دانشکده مهندس ی عمران، آب و محیطزیست، دانشگاه شهید بهش تی، تهران، ایران