بررسی ارتباط سواد سلامت و سبک زندگی:تحلیل سیستماتیک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 334

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF10_070

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

امروزه پدیده سبک زندگی ازمختصات جهان نوین است و افراد برای توصیف­کنش­های خود و دیگران از مفهوم سبک زندگی استفاده می­کنند. مهارتهای لازم برای درک و استفاده از اطلاعات حوزه سلامت در زندگی روزمره تحت عنوان سواد سلامت شناخته و مفهوم سازی شده اند. افراد با سواد سلامت محدود با مشکلات سلامتی متعددی روبرو هستند بهبود مراقبتهای بهداشتی در دهه های اخیر و افزایش امید به زندگی باعث رشد روزافزون جمعیت سالمند خصوصا در کشورهای در حال توسعه شده استهدف از این مطالعه بررسی ارتباط سواد یلامت و سبک زندگی می باشدپژوهش حاضر مطالعه ای مروری نظام مند است که اطلاعات آن با مروری جامع بر متون تحقیقاتی، مجلات و مقالات متعدد موجود در پایگاه های معتبر ااطلاعاتی جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل گردیده است.سواد سلامت نقش مهمی در تبعیت از رفتارهای ارتقاء سلامت و اتخاذ سبک زندگی سالم دارد، اما تاثیر آن برای جنبه های مختلف رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، متفاوت است. این یافته ها می تواند در برنامه ریزی و اجرای مداخلات آموزشی برای بهبود شیوه زندگی سالم مورد استفاده قرار گیرددر این مطالعه بین سن، سطح تحصیلات و سطح سواد سلامت ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد، به طوری که سواد سلامت ناکافی در افراد با سنین بالاتر و تحصیلات کمتر شایع تر بود. بین سطح سواد سلامت با تغذیه، معنویت، مسئولیت پذیری سلامت، فعالیت فیزیکی، روابط بین فردی و مدیریت استرس همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده گردیداین موضوع نشان از لزوم توجه به مسئله سواد سلامت و تلاش در جهت بهبود سطح سواد سلامت افراد می دهد. ایجاد رسانه ها و مواد آموزشی ساده، قابل فهم و دسترس و هم چنین مداخلات آموزشی تئوری محور از جمله راه های افزایش سطح سواد سلامت می باشند.

Keywords:

سبک زندگی-سواد سلامت-زندگی سالم-اگاهی

Authors

فاطمه مداحی

کارشناس پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی زنجان

محمدحسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری جراحی-داخلی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکیهرمزگان،بندرعباس،ایران