تاثیر میراث برند مکان بر نیات رفتاری گردشگری شهری با تاکید بر نقش میانجی دلبستگی به مکان (مورد مطالعه: منطقه یک شهر تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TISCONF01_042

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

میراث برند یک زمینه تحقیقاتی نوظهور است که می تواند سهم قابل توجهی در توسعه برندسازی، گردشگری شهری و جذب سرمایه گذار داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر میراث برند مکان بر نیات رفتاری شهروندان در گردشگری شهری با تاکید بر نقش میانجی دلبستگی مکان صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندانی است که در بازه زمانی ۳ ماهه بهار سال ۱۴۰۱، از مکان های گردشگری منتخب در منطقه یک شهری تهران بازدید کرده اند. حجم نمونه با فرمول کوکران ۳۸۴ نفر تعیین شد که به صورت غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه استاندارد بود. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد میراث برند مکان دارای تاثیر معنی داری بر نیات رفتاری مثبت گردشگران در منطقه یک شهر تهران است. همچنین این تاثیر توسط دلبستگی به مکان میانجی گری می شود.

Authors

محمد لطف الهی

کارشناسی ارشد گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ