طراحی مدل مطلوب حکمرانی خوب شهری در اصفهان با رویکرد تحلیل موانع برنامه ریزی و مدیریتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPARNT-1-2_001

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

حکمرانی شهری نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع برنامه ریزی و مدیریتی حکمرانی خوب شهری به منظور ارائه مدل مطلوب می باشد. در این پژوهش، ابتدا موانع مذکور از طریق مطالعات کتابخانه ای و اکتشافی و سپس نظرسنجی از خبرگان آگاه به موضوع با استفاده از تکنیک دلفی، مورد شناسایی قرار گرفت و سپس این عوامل در قالب الگوی طراحی شده در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شهرداری اصفهان با تعداد ۱۶۹۳ بود. که با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم طبقه تعداد ۳۱۵ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی است. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات، از دو پرسشنامه حکمرانی خوب و موانع برنامه ریزی استفاده شد که روایی آنها به ترتیب ۹۸۰/۰ و ۹۷۳/۰ و پایایی۸۲۳/۰ و ۹۵۹/۰ بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS ویراست ۲۳ انجام شد. یافته های پژوهش ضمن تایید الگوی پیشنهادی پژوهش، نشان داد موانع برنامه ریزی و مدیریت، بر حکمرانی خوب شهری در شهرداری اصفهان اثر منفی و معناداری دارد. (۰۰۱/۰=p، ۱۳۲/۰-β=). بر اساس مقدار ضریب تعیین، ۲ درصد از تغییرات حکمرانی خوب شهری توسط موانع برنامه ریزی و مدیریتی تبیین می شود. با توجه به این موانع می توان به راهبردهایی جهت توسعه و گسترش شهرها و حکمرانی خوب شهری دست یافت.

Authors

حسین ایوبی نجف آبادی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

نوید فاتحی راد

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،کرمان

سنجر سلاجقه

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

محمد جلال کمالی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان